Nov 8, 2010

schwalb, recently

Purchase, NY, 10.15.10